Parallel World -平行世界-(SS_ml4)

Scroll to View Details
Parallel World -平行世界-(SS_ml4)  Hidemi Shimura

Parallel World -平行世界-(SS_ml4)  Hidemi ShimuraParallel World -平行世界-(SS_ml4)
200 x 200 x 20 mm (315 x 315 x 35 mm with frame) 2018年
刺绣线(真丝),亚克力棒,亚克力镜面板,双面胶带

技术
圈绣花线在切割丙烯酸棒上,将其贴在丙烯酸镜上。

请点击这个链接看作品的概念

Parallel World -平行世界-(SS_ml4)  Hidemi Shimura

Parallel World -平行世界-(SS_ml4)  Hidemi Shimura

Parallel World -平行世界-(SS_ml4)  Hidemi Shimura